1. Jubileumsåret 2021

bjorn r grepperud hvit

Administrerende direktør

Bjørn R. Grepperud

I januar 2021 fylte Insenti 20 år. Et stolt øyeblikk for selskapet! Dessverre fikk vi ikke feiret slik vi burde, grunnet korona-situasjonen. Heldigvis fikk vi tatt igjen noe av feiringen i starten av desember, da vi samlet alle ansatte til kombinert jubileum, innflytningsfest og julebord på kontoret vårt i Dronning Mauds gate 10.

2021 var et godt år for Insenti selv om det ble langt mer utfordrende grunnet pandemien enn hva året før ble. Noen av våre byggeprosjekter ble rammet av manglende tilgang på arbeidskraft, forsinkede vareleveranser og prisøkninger. Vi overgår derfor ikke rekordåret 2020, men leverer likevel solid.

I utgangen av 2021 telte vi 70 kloke hoder i Insenti. Vi har kommet oss godt i hus i Dronning Mauds gate 10, men det skal sies at lokalene til tider var glisne i 2021. Nå krysses fingre for at vi kan leve normalt som en vane, med et yrende liv på kontoret og på våre byggeplasser.

Insentis suksess er tuftet på folkene våre, tjenestene vi leverer og prosjektgjennomføringsmodellen vår – Insenti-modellen. 70 prosent av våre kunder er flergangskunder. Et bedre skussmål er vanskelig å få. For oss er dette et bevis på at byggherrer føler seg trygge og er fornøyde med oss i sine prosjekter.

Mange av våre prosjekter strekker seg over flere år. Selv om 2021 var preget av smitteverntiltak og andre knapphetsfaktorer, fullførte og overleverte vi noen av våre største og mest spennende prosjekter noensinne:

 • Rortunet på Slemmestad for Schage Eiendom.
 • DEG 8 i Barcode for Braathen Eiendom.
 • Universitetsgata 7-9 for Entra.
 • Boligprosjektet Sentergården på Lørenskog.

Dette var ikke uten utfordringer, men sammen med offensive, sterke byggherrer og gode entreprenører kom vi i mål.

Det er høy aktivitet i Insenti og fremtidsutsiktene er gode, selv om geopolitiske endringer gir mer uforutsigbare forhold i vår bransje. Vi er godt i gang med flere spennende prosjekter, og ordrereserven for alle våre tjenester i utgangen av 2021 var meget god. I 2021 ansatte vi 13 nye medarbeidere, og vi kommer til å ansette flere i løpet av 2022 for å dekke opp etterspørselen. Insenti forventer en tilfredsstillende omsetnings- og resultatutvikling i 2022.

2. Litt innsikt

Vår virksomhet er å lede byggeprosjekter for byggherren. Og det er her vi har våre største engasjementer.

I de aller fleste oppdragene leder vi prosjekter som bygges av en totalentreprenør. Men vi leder også byggefasen der byggherren velger andre entrepriseformer, og i størst grad er dette byggherrestyrte delentrepriser. Vi stiller da med mannskaper som leder gjennomføringen etter Insenti-modellen:

 • calendar

  Gjennomfører prosjektet fra start til slutt

 • prosjekt

  Tar ansvar for budsjett, fremdrift og kvalitet

 • management

  Engasjerer alle aktører i prosjektet

 • byggning

  Gjennomfører byggingen

I tillegg utfører Insenti en rekke deloppgaver som følger som en naturlig del av leveransene:

 • Generell byggherrerådgivning
 • Prosjektutvikling
 • Lønnsomhetsanalyser
 • Kalkyler
 • Miljørådgivning
 • HMS-rådgivning

Siden 2016 har Insenti vokst fra 28 til 70 ansatte, med en andel kvinner på 24 prosent. Dette er hovedsakelig sivilingeniører, byggingeniører og bygg- og anleggsledere med solid kjennskap til bransjen.

Faglige solide, hyggelige og effektive

Ordskyen til høyre er hentet fra vår ferskeste kundeundersøkelse, og denne er vi stolt av. Det er slik vi ønsker å fremstå, og det er slik vi selv føler vi er.

For at våre folk skal holde seg faglig solide, hyggelige og effektive må de trives på jobb. Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse. I 2021 la vi til noen korona-relaterte spørsmål og endte med totalt 60 utsagn som skulle vektes fra 1 - 6, fordelt på 13 områder. Vi endte med et gjennomsnitt på 4,62. Dette er vi fornøyd med, situasjonen tatt i betraktning, men det er ingen hvilepute i arbeidet med å øke snittet.

På innsiden er vi opptatt av kontinuerlig læring, enten gjennom egne prosjekter, kollegaer sine prosjekter eller faglige fellesskap. Vi legger stor vekt på utvikling av våre medarbeidere. Korona har gjort dette utfordrende de siste årene, men nå tar vi grep. Helt på tampen av 2021 ansatte vi en HR-sjef som blant annet skal jobbe målrettet med utvikling og kompetanseheving gjennom Insenti-skolen.

3. Tre i Insenti

Tre ansatte som representerer våre tre prosjektavdelinger har fått de samme tre spørsmålene.

4. Miljø og bærekraft

skog

Miljø er en viktig del av Insentis virksomhetsstrategi, og det er ingen tvil om at miljøkravene fra myndigheter, kunder og leverandører vil øke i omfang og styrke. EUs taksonomi, som er det nye klassifiseringssystemet for bærekraftige investeringer, er en spesielt betydningsfull driver her. Som byggherrens partner har Insenti fokus på å ruste oss for å hjelpe byggherren med å forstå og ivareta sine forpliktelser. 

Som selskap, og gjennom prosjektene vi engasjeres i, har vi et ansvar for å redusere mulige negative miljøpåvirkninger. Spesielt hendelser som oppstår i byggeproduksjon kan gi betydelig negativ påvirkning av det ytre miljøet, og denne typen hendelser jobber vi systematisk for å forhindre.

Det er i utviklingsfasen av nye byggeprosjekter de største og viktigste grepene for å redusere belastning på klima og miljø kan og må gjøres. Vår rolle som prosjektledere og miljørådgivere i tidligfase av er derfor sentral. 

Insenti skal bistå sine oppdragsgivere med å finne de beste miljøvennlige løsningene for deres byggeprosjekter.

For alle nye prosjekter i 2021 har Insenti bidratt til å redusere miljøbelastningen gjennom å aktivt etterspørre og påvirke miljø- og bærekraftsmålene. Deretter integreres målene i en tidlig fase, og løsningene i prosjektet justeres og implementeres deretter sammen med fagrådgiverne og byggherre

Vi har også tatt vår egen medisin ved å innarbeide miljøhensynet som en vesentlig del av våre styrings- og ledelsessystemer. Her forbedrer og justerer vi oss i takt med utvikling i bransjen og samfunnet.

DNV-logo

5. 10 av totalt 157 prosjekter

Et utvalg prosjekter i 2021

Oppdragene våre varierer fra totalleveranser med prosjektutvikling, prosjektledelse og bygging, til enkeltstående HMS-tjenester.

I 2021 var vi involvert i totalt 157 prosjekter av ulik art og størrelse. Kartet under er interaktivt og ved å klikke på de forskjellige symbolene kan du lese mer om 10 av våre store prosjekter.

6. Noen ord fra styret

geir m aarstad

Styreleder

Geir Magne Aarstad

Vi tror på resultatoppnåelse gjennom gode samhandlingsprosesser og solide rammeverk.

I 2021 videreførte Insenti sin gode utvikling fra 2020. Vi konstaterer en god utvikling i alle våre forretningsområder. Insenti leverer igjen et meget tilfredsstillende resultat, godt over snittet i bransjen.

Riktige kunder, riktige prosjekt og verdiskapende samhandlingsprosesser sammen med riktige samarbeidspartnere gir resultater. Gode resultat oppnår en imidlertid ikke uten dyktige, kompetente, engasjerte og hard arbeidende medarbeidere. Vi er stolte og gleder oss over å være en attraktiv arbeidsgiver bestående av mange svært dyktige medarbeidere.

Gjennom de siste to årene har vi opplevd en betydelig endring i vår hverdag. Pandemi, energi- og strømkrise, råvaremangel, politiske spenninger og krig i våre nærområdet. Dette har medført en helt ny agenda for oss alle – kanskje spesielt for oss innenfor bygge- og anleggsbransjen. I tillegg vil klimautfordringer kreve markante endringer i vår adferd. Endringer som ikke kan vente, men må iverksettes nå.

Vi tror bærekraft og hele ESG-temaet, som omfatter miljø, sosiale forhold og selskapsstyring, vil endre spillereglene til aktørene i bygge- og eiendomsbransjen. Bærekraft medfører ansvar, risiko, men også forretningsmuligheter. Vi tror på mulighetene som ligger i å satse på miljø og bærekraft. Vår ambisjon er å være blant de ledende i dette skiftet. Vi har bærekraft som en strategisk premissgiver i våre prosjekt og det har derfor en stadig viktigere rolle i våre strategiske mål, samhandlingsprosesser og i vår arbeidsmetodikk.

Det er gledelig å konstatere at vi gjennom 2021 har etablert en solid posisjon i Drammen. Vi er nå klar for å tilby Insenti-modellen for profesjonelle kunder med ambisjoner i Drammensregionen.

Gjennom 2021 har vi gjennom gode prosesser og forventningsavklaringer gjort vårt ytterste til at prosjektene skal bli en suksess. De gode tilbakemeldingene varmer.

Tusen takk til hver og en av dere for at dere valgte, og velger å samarbeide med oss.

7. Økonomi

Nøkkeltall for 2021

Insenti konsern, som fra 2021 omfatter Insenti AS og Insenti Drammen AS, går noe ned på omsetning etter et overraskende 2020, fra 660 til 637 millioner kroner. Driftsresultatet ble på 37 millioner kroner i 2021.

MNOK
Omsetning

MNOK
Driftsresultat

%
Driftsmargin
%
Egenkapital
MNOK
Totalkapital
x
Fast ansatte