Samfunnsansvar

På denne siden vil du finne mer informasjon om våre etiske retningslinjer og hvordan vi arbeider for å etterleve disse. Her er også informasjon om hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurderinger, vår årlige redegjørelse etter åpenhetsloven, vår årlige redegjørelse om mangfold og likestilling, samt våre varslingsrutiner.

Klima, miljø og bærekraft

Våre overordnede mål:

  • Være det ledende prosjektlederselskapet innen miljø
  • Være best på ledelse og gjennomføring av bærekraftige og fremtidsrettede byggeprosjekter

Klima, miljø og bærekraft er en viktig del av Insentis virksomhetsstrategi, og det er ingen tvil om at kravene til oss som selskap og til byggeprosjektene vi gjennomfører vil øke i omfang og styrke fra myndigheter, kunder og leverandører. Som byggherrens representant har Insenti fokus på å ruste oss for å hjelpe byggherre med å forstå og ivareta sine forpliktelser.

Som selskap, og gjennom prosjektene vi engasjeres i, har vi et ansvar for å redusere mulige negative miljøpåvirkninger. Spesielt hendelser som oppstår i byggeproduksjon kan gi betydelig negativ påvirkning av klima og det ytre miljøet, og denne typen hendelser jobber vi systematisk for å forhindre.

Det er i utviklingsfasen av nye byggeprosjekter de største og viktigste grepene for å redusere belastning på klima og miljø kan og må gjøres. Vår rolle som prosjektledere og miljørådgivere i tidligfase av er derfor sentral.

Miljøpolicy
Gjennom ledelse av alle faser i byggeprosjekter skal Insenti bidra til å øke og realisere miljøambisjonene i byggeprosjekter.

Det gjør vi gjennom:

  • Å gi prosjekttilpassede og fremoverlente råd som utfordrer byggherrens miljøambisjoner
  • Prosjektledere som sikrer optimalisert og ressurseffektiv prosjektgjennomføring i tett samarbeid med miljøressurser
  • Kontinuerlig utvikling og deling av vår kompetanse med oppdragsgivere og næringen
  • Å forhindre uønskede miljøhendelser, samt kontinuerlig måle og forbedre våre miljøprestasjoner i tråd med vårt sertifiserte miljøstyringssystem.

Insenti har som mål å være det ledende prosjektlederselskapet innen miljø gjennom å utvikle og lede byggeprosjekter med høye miljøambisjoner.

Etiske retningslinjer for leverandører

Insenti AS forplikter seg til å respektere universelt anerkjente prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og kampen mot korrupsjon. Dette innebærer også å bygge bærekraftige relasjoner med våre leverandører. Insentis etiske retningslinjer er blitt vedtatt for å sikre at våre leverandører er klar over - og respekterer – våre forventninger og holdninger til et bærekraftig samfunn. Våre etiske retningslinjer dekker områdene menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og antikorrupsjon.

Plan for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven er en ny lov som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. I loven er det nedfelt bestemmelser som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, hvor negative konsekvenser av egen virksomhet og leverandørkjede skal kartlegges.

Årlig redegjørelse etter åpenhetsloven

Virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven skal hvert år offentliggjøre en redegjørelse for de aktsomhetsvurderingene som er utført.

Årlig redegjørelse om mangfold og likestilling

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er etter likestillings- og diskrimineringsloven et virkemiddel og verktøy for å oppnå reell likestilling. Ifølge loven skal virksomheter i tillegg rapportere på faktisk tilstand for likestilling, og redegjøre for hvordan de arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å forbedre faktisk tilstand. Alle arbeidsgivere plikter å jobbe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Varsling av kritikkverdige forhold

Vet du om kritikkverdige forhold i Insenti? Det er i vår interesse at kritikkverdige forhold blir avdekket. Varsling kan bidra til å redusere risikoen for at uønsket eller ulovlig praksis finner sted. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. Vi oppmuntrer den som får kunnskap om kritikkverdige forhold til å varsle.