Bjorn 2023

Bjørn Grepperud

Administrerende direktør

Bjorn 2023

Bjørn Grepperud

Administrerende direktør

Det er viktig å forbedre produktet vårt

Våre oppdragsgivere forvalter enorme samfunnsverdier, og preger steds- og samfunnsutviklingen der de er til stede. Men selv for disse er hvert enkelt prosjekt som settes i gang et stort løft, med høy risiko for at noe kan gå galt. Det er derfor viktig at de som settes på til å lede prosjektene er i stand til å gjøre dette på en god måte. En god prosjektledelse er helt avgjørende for å få disse store og kompliserte prosessene trygt i havn.

Vi i Insenti bruker mye tid på å forbedre produktet vårt: Den gode prosjektlederen. Vi har en visjon om å være best på dette.

Vi dyrker en miks av systematisk strukturert arbeid etter beskrevne prosesser med en nerve av kommersiell tenking og forståelse i alt vi gjør. Teknisk forståelse og oversikt tar vi med som en selvfølge inn i dette.

Det trygge valget

For at vi skal kunne levere den gode prosjektlederen og det beste teamet til prosjekter, må vi være i stadig utvikling. Våre medarbeidere må over tid jobbe med ulike oppdragsgivere, prosjekter og team for å bygge kompetanse og erfaring til å gjennomføre gode prosjekter.

Som vi skriver om i kapittel 2, var 2022 preget av strategiarbeid. En slik prosess er veldig nyttig for å sortere og sette noen nye prioriteringer for fremtiden. To viktige tiltak i dette arbeidet er en restart av vårt interne kompetanseutviklingsprogram, Insentiskolen. Videre har vi økt fokuset på mer effektive verktøy for prosjektgjennomføringen, som går inn i Teknologiløftet.

At vi stadig blir valgt til spennende prosjekter gjør at vi ikke stagnerer. Vi løfter kompetansen videre og vi forblir en attraktiv arbeidsplass. I 2022 ansatte vi ti nye medarbeidere og flere er på vei. Veksten gir oss nye kloke hoder som konstruktivt dytter oss fremover, og skaper enda større verdier for våre oppdragsgivere.

Nye muligheter

I skrivende stund opplever vår næring usikkerhet som gjør at enkelte investeringer skyves. Det er ikke unormalt i trangere tider, og det er forbigående. En krise skaper muligheter. Når andre bremser så gasser vi på for å ha størst fart ut av svingen.

Jeg har nå valgt å tre til side som leder i Insenti. Etter å ha startet og ledet selskapet i over 20 år, er tiden inne for å gi stafettpinnen videre til yngre krefter. Det frigjør samtidig tid for meg til styrearbeid, kunder, marked og strategisk utvikling av Insenti. Tidligere leder av Insenti Drammen, Christian Molt Rise, tar over fra 1. mai. Christian har ledet Drammenskontoret siden åpningen i 2021 og har gjort en solid jobb med sitt lokale Insenti-team. Nå får han et betydelig større ansvar og jeg gleder meg til å følge og støtte Christian i tiden fremover.

2. På innsiden

Et strategiår

2022 var preget av strategiarbeid. Femårsstrategien fra 2017 har gått ut på dato, og neste periode står for tur. Og veldig mye har skjedd i Insenti siden forrige strategi ble lagt. Det store trekket er at vi har vokst, og faktisk doblet oss på flere området siden 2017.

Insenti AS går bra. Det er et velsmurt maskineri bestående av veldig dyktige mennesker som leverer tjenester av høy kvalitet til oppdragsgiver i alle faser av eiendoms- og byggeprosjekter. Slik har det vært siden oppstarten i 2001, og slik skal det være fremover. Dette er fundamentert i forretningsideen vår:

Ledelse og rådgivning som gir merverdi og fornøyde kunder

Vekst gjør noe med en virksomhet. Det dukker opp nye behov, krav og ønsker som må ivaretas. Satte rutiner og rammer utfordres, og grunnpilarer rokkes ved. En slags selvgransking har derfor vært essensielt i strategiarbeidet, ved å spørre oss selv – Hva er vært avgjørende for Insenti sin suksess gjennom 20+ år?

Gjennom flere seanser med ulike sammensetninger mennesker og roller, hvor vi blant annet har involvert alle medarbeiderne, utkrystalliserte det seg tre grunnpilarer som har vært og er avgjørende for Insenti:

Våre verdier

Vi gjorde også en revisjon av verdiene våre, hvor styret og medarbeidere ble involvert.

Hensikten med verdier er å finne noe felles som speiler hva og hvem vi er. Insenti ønsker å operere på en måte som våre medarbeidere er stolte av. Verdiene gir grunnlag for vår bedriftskultur og fungerer som et kompass i våre veivalg.

Etter å ha vurdert et titalls alternativer, stemte flertallet frem følgende tre verdier.

Løsningsorientert – Engasjert – Kundefokusert

Folk og fordeling vi er stolte av

Insenti består av totalt tre selskaper – Insenti AS, Insenti Drammen AS og Insenti Samferdsel AS. Insenti Drammen er datter, og Insenti Samferdsel er søster. I utgangen av 2022 hadde vi totalt 68 ansatte, med en kvinneandel på 26,15 prosent. I oppstarten av 2023 ser vi at kvinneandelen fortsetter å øke til over 30 prosent totalt.

BDOs bygg- og anleggsanalyse for 2022 viser at det er 10,4 prosent kvinner i bygg- og anleggsnæringen i Norge. Andre kilder, som BNL, er helt ned på 8 prosent.

Insenti er i en liten bransjemiks da vi tilbyr både rådgivningstjenester og entreprenørtjenester. Når det er sagt er vi stolte av vår kvinneandel, som ligger snaue 20 prosent over gjennomsnittet i næringen.

Kvinnene i Insenti representerer alle deler av bedriften, fra administrasjon til ledelse og drift av byggeprosjekter. Dette skaper verdi for Insenti. Verdi som vi kjenner igjen i de fem punktene som kom frem under konferansen om Kvinner i byggenæringen i 2019 - (hentet fra BNL sin nettside):

Økt mangfold er god business
Mangfold, som for eksempel kjønnsbalanse, er lønnsomt for bedrifter, fordi dette inspirerer, fremmer innovasjon, gir perspektiver, og øker produktiviteten, forutsatt at ledere har kunnskap, kompetanse og verktøy til å lede mangfoldet.

Positivt for omdømmet
Unge arbeidstakere velger arbeidsgivere på en annen måte i dag enn tidligere. Dagens ungdom er vant til kjønnsbalanse og velger bedrifter som speiler samfunnet de lever i. Og når folk som jobber i en bedrift snakker pent om den, skapes det positive ringvirkninger.

Økt trivsel
Bedre kjønnsbalanse kan bidra til økt trivsel på arbeidsplassen og mindre gjennomtrekk. Å bli sett, hørt og verdsatt, uavhengig av hvem man er, skaper lojalitet. Å beholde kompetansen i bedriften er langt mer lønnsomt enn å stadig lære opp nye folk.

Dobbelt så mange hoder å velge imellom
Byggenæringen har et enormt behov for kvalifisert arbeidskraft. At alle er skapt forskjellig betyr også at bygge- og anleggsnæringen passer for begge kjønn. Vi har ikke råd til å rekruttere fra bare unge menn. og enda vanskeligere vil det bli fordi mange av dem ikke ønsker seg til arbeidsplasser med bare menn.

Følge opp FNs bærekraftsmål
Likestilling mellom kjønnene er avgjørende for å øke tempoet i bærekraftig utvikling og er derfor også et av FNs bærekraftsmål.

01 Ankomst update
frg Aker Tech Front 05 Night_A
NIGHT_spektrum overview_vaterlandparken_small
Insenti-0358
ABV26_1920x1080
Insenti-Fornebu-0175
HMGV7_skjerm
Insenti-Sommerro-0095
previous arrow
next arrow

3. Tre i Insenti

Om sin stilling og Insenti som arbeidsgiver.

Hva slags arbeid gjør du i din stilling?
Jeg er bindeledd mellom byggherre og entreprenør, følger opp at oppgaver utføres på begge sider og har ansvar for å drive prosjektet fremover. Jeg rådgir og hjelper BH i spørsmål fra entreprenøren, evt. skaffer kompetanse inn i prosjektet. Vår hovedoppgave er å smøre prosessen og sørge for utvikling og fremgang.

Hva mener du er nøkkelen(e) til suksess i prosjekter?
Forventningsavklaring, tydelig og god kommunikasjon og rett person på rett plass.

Hvorfor jobber du i Insenti?
Først og fremst fordi Insenti har mange spennende prosjekter, fleksibel arbeidshverdag og kompetente og hyggelige kollegaer.

Hvorfor bør oppdragsgivere velge Insenti?
Ved å velge Insenti får oppdragsgiver erfarne prosjektledere med høy kompetanse og omsorg for oppdragsgiver.

4. 10 nye i 2022

Om hvorfor de valgte Insenti.

For å spille på A-laget
Høy kompetanse
Flinke og profesjonelle folk
Påvirke byutviklingen i Oslo
Solide utviklingsmuligheter
Kvalitet i alle ledd
Fremtidsrettede prosjekter
Det oser trygghet
Sosialt arbeidsmiljø
Godt renomme
Spennende prosjekter
Ledelse i fellesskap
Positive og løsningsorienterte
Godt samarbeidsmiljø
Veldig hyggelige folk
Flotte og bærekraftige byggeprosjekter

5. 10 av totalt 180 prosjekter

Oppdragene våre varierer fra totalleveranser med prosjektutvikling, prosjektledelse og bygging, til enkeltstående HMS-tjenester. I 2022 var vi involvert i totalt 180 prosjekter av ulik art og størrelse.

Et utvalg prosjekter i 2022

Geir Magne Aarstad

Geir Magne Aarstad

Styreleder

Geir Magne Aarstad

Geir Magne Aarstad

Styreleder

Fra styreleder

Insenti har ambisjoner om å være en ledende aktør og den foretrukne samarbeidspartner for kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Vi er svært tilfredse med at Insenti gjennom 2022 har befestet sin posisjonen basert på gode prosesser og prosjekt gjennomført med riktig kvalitet på tid.

Vi har i dag en global og nasjonal situasjon som er utfordrende. Rammevilkårene har endret seg, og vi må tilpasse oss stadig skiftende forhold. Dette setter press og nye krav til oss i bygge- og eiendomsbransjen. Det er ekstra viktig at vi evner å transformere vår utvikling til bedre, sikrere, og mer effektive prosjekt. Bygge- og anleggsbransjen er gjennom en rivende utvikling. Bransjen har tatt posisjoner og betydelige grep når det gjelder ESG, teknologiutvikling og innovasjon de siste årene. Insenti har vært i forkant av denne transformasjonen og tatt en aktiv rolle i det grønne skiftet. Vi ser at klimautfordringene gir nye muligheter.

Etter mer enn 20 år som leder av Insenti gir Bjørn Grepperud stafettpinnen videre til Christian Molt Rise. Bjørn blir fortsatt en aktiv del av organisasjonen gjennom styrearbeid, samt økt fokus på kunder og strategisk utvikling av selskapet.

Med Christian, som kommer fra lederrollen av Insenti sitt Drammenkontor, får vi en kontinuitetsbærer med ambisjoner om å videreutvikle selskapet. Under Bjørn sitt engasjerende lederskap har selskapet utviklet seg fra å være en håndfull gruppe ingeniører til i dag å være nær 70 ansatte totalt.

Insentimodellen har stått, og står sentralt i utvikling og gjennomføringen av våre prosjekt. Vi har sterk tro på modellen – resultatene har vært imponerende. Selskapet har i dag en meget dyktig og kompetent organisasjon som kan bidra i hele verdikjeden. Vi har team som kan løfte komplekse så vel som enklere prosjekt.

Vi ser virkelig muligheter i et marked som vil fortsette å etterspørre nye og innovative løsninger. Morgendagens bygg stiller krav, men gir nye muligheter. Vi er klar til å realisere disse!

7. Insenti Samferdsel

Vi bidrar til at samferdselsprosjekter gjennomføres i henhold til budsjett, fremdrift og kvalitet.

Medarbeiderne i Insenti Samferdsel

Insenti Samferdsel ble etablert i 2016 som et datterselskap av Insenti AS. I 2021 ble selskapet skilt ut, og er nå et søsterselskap. Selskapet ledes av Marit Liv Solbjørg.

Ved utgangen av 2022 hadde Insenti Samferdsel seks ansatte. Medarbeiderne har vært engasjert i fulltids oppdrag på Follobanen, Fornebubanen og i Sporveien. I tillegg har vi gjennom arbeidsfellesskap på rammeavtaler vært kontraktspart for ytterligere seks heltidsoppdrag. Største kunder har vært Bane NOR, Oslo kommune Fornebubanen og Sporveien. Omsetningen i 2022 ble på 20 mill kr.

Selskapet er i vekst, og i løpet av første halvår 2023 vil det komme tre nye medarbeidere i Insenti Samferdsel.

Prosjekter i 2022:

8. Økonomi

Nøkkeltall for 2022

MNOK
Omsetning

MNOK
Driftsresultat

%
Driftsmargin
%
Egenkapital
MNOK
Totalkapital
x
Fast ansatte

Proforma regnskap for Insenti AS, Insenti Drammen AS og Insenti Samferdsel AS som om de var én økonomisk enhet. Interne transaksjoner er eliminert.

DNV-logo

9. Miljø og bærekraft

skog

Miljø er en viktig del av Insentis virksomhetsstrategi, og det er ingen tvil om at miljøkravene fra myndigheter, kunder og leverandører vil øke i omfang og styrke. EUs taksonomi er en spesielt betydningsfull driver her. Som byggherrens representant har Insenti fokus på å ruste oss for å hjelpe byggherre med å forstå og ivareta sine forpliktelser. 

Som selskap, og gjennom prosjektene vi engasjeres i, har vi et ansvar for å redusere mulige negative miljøpåvirkninger. Spesielt hendelser som oppstår i byggeproduksjon kan gi betydelig negativ påvirkning av det ytre miljøet, og denne typen hendelser jobber vi systematisk for å forhindre.

Det er i utviklingsfasen av nye byggeprosjekter de største og viktigste grepene for å redusere belastning på klima og miljø kan og må gjøres. Vår rolle som prosjektledere og miljørådgivere i tidligfase av er derfor sentral. 

Insenti skal bistå sine oppdragsgivere med å finne de beste miljøvennlige løsningene for deres byggeprosjekter.

I 2022 har Insenti redusert miljøbelastningen i flere av prosjektene vi har vært engasjert i, gjennom å påvirke bærekraftsmålene i prosjektene og å justere løsningene for å innfri målene.

Sommerro (BREEAM-NOR Excellent), Alf Bjerckes vei 22 (BREEAM-NOR Excellent) og Kommunegården (BREEAM-NOR Outstanding) er prosjekter med høye miljøambisjoner som ble ferdigstilt i 2022.

Spektrumkvarteret, Campus Ullevål, A4 Fiskebrygga og Alf Bjerckes vei 26 er eksempler på prosjekter i skisse- og forprosjektfasen der våre prosjektledere og miljørådgivere aktivt har jobbet med å etablere og ivareta miljøambisjonene sammen med byggherrene.